مرکز مداخله گر غیر مجاز در امور دندانپزشکی توسط کارشناسان نظارت دانشگاه علوم پزشکی قم شناسایی و پلمب شد.

به گزارش پایگاه خبری دورشهر قم، کارشناسان نظارت بر درمان دانشگاه علوم پزشکی قم، حین بازرسی از مطب های دندانپزشکی مرکز مداخله گر غیر مجاز در امور دندانپزشکی را شناسایی کردند.

 پس از محرز شدن تخلف، محل فعالیت این دندانپزشکی پلمپ شد.

همشهریان در صورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی و درمانی می توانند موارد را به سامانه ۱۹۰ گزارش دهند.