حجت الاسلام محمد قمی به همراه جمعی از مدیران سازمان تبلیغات اسلامی و استان‌های کشور با خانواده آیت الله شهید عباسعلی سلیمانی در بابلسر دیدار کردند. دیدار حجت الاسلام قمی با خانواده شهید آیت الله سلیمانی دیدار حجت الاسلام قمی با خانواده شهید آیت الله سلیمانی دیدار حجت الاسلام قمی با خانواده شهید آیت الله […]

حجت الاسلام محمد قمی به همراه جمعی از مدیران سازمان تبلیغات اسلامی و استان‌های کشور با خانواده آیت الله شهید عباسعلی سلیمانی در بابلسر دیدار کردند.

دیدار حجت الاسلام قمی با خانواده شهید آیت الله سلیمانی دیدار حجت الاسلام قمی با خانواده شهید آیت الله سلیمانی دیدار حجت الاسلام قمی با خانواده شهید آیت الله سلیمانی دیدار حجت الاسلام قمی با خانواده شهید آیت الله سلیمانی دیدار حجت الاسلام قمی با خانواده شهید آیت الله سلیمانی دیدار حجت الاسلام قمی با خانواده شهید آیت الله سلیمانی دیدار حجت الاسلام قمی با خانواده شهید آیت الله سلیمانی دیدار حجت الاسلام قمی با خانواده شهید آیت الله سلیمانی دیدار حجت الاسلام قمی با خانواده شهید آیت الله سلیمانی دیدار حجت الاسلام قمی با خانواده شهید آیت الله سلیمانی دیدار حجت الاسلام قمی با خانواده شهید آیت الله سلیمانی دیدار حجت الاسلام قمی با خانواده شهید آیت الله سلیمانی دیدار حجت الاسلام قمی با خانواده شهید آیت الله سلیمانی دیدار حجت الاسلام قمی با خانواده شهید آیت الله سلیمانی دیدار حجت الاسلام قمی با خانواده شهید آیت الله سلیمانی دیدار حجت الاسلام قمی با خانواده شهید آیت الله سلیمانی دیدار حجت الاسلام قمی با خانواده شهید آیت الله سلیمانی دیدار حجت الاسلام قمی با خانواده شهید آیت الله سلیمانی دیدار حجت الاسلام قمی با خانواده شهید آیت الله سلیمانی دیدار حجت الاسلام قمی با خانواده شهید آیت الله سلیمانی دیدار حجت الاسلام قمی با خانواده شهید آیت الله سلیمانی دیدار حجت الاسلام قمی با خانواده شهید آیت الله سلیمانی دیدار حجت الاسلام قمی با خانواده شهید آیت الله سلیمانی دیدار حجت الاسلام قمی با خانواده شهید آیت الله سلیمانی دیدار حجت الاسلام قمی با خانواده شهید آیت الله سلیمانی دیدار حجت الاسلام قمی با خانواده شهید آیت الله سلیمانی